user_mobilelogo
facebook_page_plugin

Open Monumentendag 2021

0

Days

0

Hours

0

Minutes

0

Seconds

Vrijwilligers gevraagd

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die willen helpen op Open Monumentendag. Wil je Hoorn eens vanuit een andere kant beleven: geef je op en mail naar secretariaat@omdhoorn.nl !

 

Links naar de landelijke OMD site met meer informatie over de monumentendag in Hoorn en naar de site van Erfgoed gem. Hoorn

 

 Landelijke OMD

 Erfgoed Hoorn

    

Over deze website

De site is aan wijzigingen onderhevig.
Ten aanzien van geplaatste content zie Disclaimer.

Doelstelling Stichting Open Monumentendag Hoorn
De stichting heeft als doel de organisatie van open monumentendagen in de gemeente Hoorn, en voorts al hetgeen daartoe rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van de organen van de stichting.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

 

Gegevens Kamer van Koophandel

KvK nummer 55293395
Beheer Kamer van Koophandel Noordwest-Holland
RSIN  851643127
Rechtsvorm        Stichting
Statutaire naam Stichting Open Monumentendag Hoorn
Postadres  Amethyst 4, 1625 RT Hoorn
KvK Inschrijving  14-05-2012
Activiteiten  Organisatie van open monumentendagen in de gemeente Hoorn


Organisatie  Stichting Open Monumentendag Hoorn
De organisatie van de stichting bestaat uit het bestuur, de leden van de stichting en verschillende werkgroepen.
Het bestuur en de leden vormen tezamen de stichting en bestaat uit 6 vrijwilligers. Inclusief de verschillende werkgroepen bestaat de organisatie uit een totaal van circa 60 vrijwilligers.

Bestuur (per 1 juli 2017)
Het stichting OMD Hoorn bestaat uit bestuur en leden van de stichting.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Joost Buchner, voorzitter
  • Jos Ross , secretaris/penningmeester
  • Harm Stumpel, vicevoorzitter

Leden van de  stichting  (per 1 augustus 2018)
Het Stichting bestaat uit de volgende personen:

  • het bestuur
  • Anja Morit (gidsen)
  • Eva de Bruijne (Gemeente Hoorn, Bureau Erfgoed)

Werkgroepen
Het aantal werkgroepen en de grootte van de samenstelling wisselt jaarlijks en is afhankelijk van het opengestelde monument of het specifieke evenement.

Financiën en beloningsbeleid
 

Financiën 2020

 

Toelichting

De stichting heeft qua activa geen bezittingen anders dan liquide middelen dat is verworven uit sponsoren, subsidies en adverteerders.
De stichting heeft qua passiva geen schulden anders dan het eigenvermogen dat wordt gesaldeerd vanuit de kosten baten.

Verslag activiteiten 2020
In 2020 heeft Open Monumentendag Hoorn zich wegens de Covid-19 beperkingen beperkt tot het mede presenteren van het kinderboek “Glop” over een bijzonder stukje Hoorns erfgoed.
Het Bestuur en het Comité zijn in de ijdele hoop dat de dag toch doorgang zou kunnen vinden actief geweest met het voorbereiden en plannen van activiteiten die uiteindelijk wegens Covid-19 toch zijn afgeblazen.
Andere activiteiten zijn geweest:
- ontwerp, realisatie en implementatie van een nieuwe huisstijl
- verder professionaliseren  opleiden van gidsen
- doorvoeren van een andere afkorting van het comite (OMD wordt OMH) inclusief consequenties voor email-boxen en bestandsbeheer
- pandbeschrijvingen zijn tekstueel verbeterd en een selectie wordt jaarlijks vanuit een ander perspectief belicht
- subsidie aanvraag
- landelijke site OMD up to date houden
- onderhouden van contacten (sponsoren, pandeigenaren, adverteerders, vrijwilligers, belangengroepen in Hoorn, gemeente etc)
- los van de verschillende werkgroepen voert het Comité 3/4 wekelijks overleg om de voortgang van de activiteiten te bespreken
- Het Bestuur komt 1x per 3 maanden weken bijeen om de status te bespreken en bij te sturen daar waar nodig

 

Voorgenomen bestedingen 2021 bestaan uit:
- opening en sluiting van OMD jaar 2021
- b
rochures/folders 
- muziek en activiteiten
- administratie- en bankkosten

 

Bestuursleden, leden van stichting en vrijwilligers krijgen, behoudens compensatie voor feitelijk gemaakte kosten per saldo geen vergoedingen. In 2015 - 2019 zijn geen onkostenvergoedingen en vacatiegelden uitgekeerd anders dan als gift ontvangen. De te maken kosten zijn, naast enkele algemene kosten, volledig te relateren aan de doelstellingen van de Stichting.
De inkomsten bestaan uit bijdragen van de Gemeente Hoorn (deels in natura en subsidie), sponsoren, giften en adverteerders. De penningsmeester is belast met het budget, afhandelen transacties op de lopende rekening en het financiële jaarverslag. De penningmeester legt hierbij verantwoordelijkheid af aan het bestuur.

Bij de financiële administratie geldt het 4-ogenprincipe dat via de ABN-Bank is ingeregeld.

Verkort beleidsplan
Beleidsuitgangspunt
Stichting Open Monumentendag Hoorn (OMD Hoorn) richt zich, in de meest ruime zin van het woord, op het vergroten van de kennis van en de belangstelling voor cultuurhistorisch erfgoed in de gemeente Hoorn voor de inwoners van Hoorn, Blokker en Zwaag en daarnaast voor een zo breed mogelijk publiek.
Hiermee rekent de Stichting op het bereiken van bezoekersaantallen tussen de 4000 en 6000 mensen.
Met deze belangstelling beoogt de Stichting mede hierdoor het draagvlak voor het behoud van het erfgoed te versterken.

Deelname aan Open Monumentendag door monumenteigenaren is alleen mogelijk als de openstelling van het betreffende pand op Open Monumentendag of toegang tot een specifiek event gratis toegankelijk is voor het publiek.
De Stichting betaalt aan monumenteigenaren geen vergoeding. De organisatoren van een specifiek event kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding, zoals bijvoorbeeld de verhalenkamers Op Roet. Hierbij wordt het event getoetst op doelstelling, thema en financiële haalbaarheid.

Aangeboden Programma op Open Monumentendag
Open Monumentendag kent jaarlijks een landelijk vastgesteld thema. Hoewel de plaatselijke organisaties (de ‘comités’) vrij zijn om dat thema al of niet te volgen doen de Stichting dit doorgaans wel. Mede vanwege ‘spin off’ van de landelijke publiciteit.

De activiteiten in de gemeente kent een aantal vaste thema’s:
Klassendag
Een aantal scholen in de gemeente doet jaarlijks mee de Klassendag. Vanuit het landelijk comité wordt een speciaal studiepakket beschikbaar gesteld waarmee de kinderen onder leiding van de school mee aan slag kunnen gaan. Vanuit de Stichting wordt nog eens speciale activiteit georganiseerd om de kinderen een educatieve belevenis mee te geven dat past bij het thema.

Opening, avond voorafgaande aan Open Monumentendag
Open Monumentendag in Hoorn wordt officieel geopend, doorgaans door de wethouder portefeuillehouder van erfgoed en monumenten. De Stichting nodigt veelal een spreker uit om een specifiek onderwerp te verdiepen dat past bij het thema en bij de Gemeente Hoorn.

Openstelling Monumenten en evenementen
Gemiddeld worden er per jaar 60 monumenten opengesteld en zijn er 10-15 evenementen. Met dit aantal zit de Stichting op de grens van hetgeen met de huidige opzet bereikt kan worden.
Uitbreiding van dit aantal is vooralsnog niet in voorzien mede gezien de capaciteit van de panden het feit dat het bezoekersaantal in de komende jaren nog mag groeien.

De evenementen dienen een breed publiek te trekken en worden bij voorkeur georganiseerd door verenigingen en stichtingen uit de gemeente Hoorn. Het evenement moet vooral gericht zijn op cultuur (muziek, theater, voordracht en cultureel erfgoed Hoorn), het jaarthema en moet passen bij de gemeente Hoorn. Evenementen met een commerciële doelstelling zijn uitgesloten van deelname.
Een onderdeel van de open monumentendag is het verzorgen van een rondleiding en toelichting op het monument. Hiervoor verzorgt de stichting de werving en voor zover mogelijk ook de een training vrijwilligers.

Verbinden van de woonkernen Blokker, Hoorn en Zwaag
De gemeente Hoorn bestaat uit Blokker, Hoorn en Zwaag, om de monumenten zo bereikbaar mogelijk te maken wordt jaarlijks een speciaal programma opgezet om het publiek in de gelegenheid te stellen om kennis te maken met hetgeen de gemeente te bieden heeft. Onderdelen van dit programma zijn onder meer wandelroutes, fietsroutes en speciaal vervoer in de vorm van bijvoorbeeld  stoomtrein, de city-tourtreintje of een andere vorm van ludiek vervoer.

Afsluiting
De Open Monumentendag Hoorn wordt officieel afgesloten. Het betreft hier een samenkomst van vrijwilligers en leden van het bestuur en de stichting waarbij de voorzitter terugkijkt en de vooruitblikt.

Communicatie & Social media
De Stichting voorziet dat het bezoekersaantal de komende jaren verder zal toenemen. Enerzijds zal de gezien de bevolkingsopbouw de traditionele bezoeker in aantal toenemen anderzijds wordt ingezet op social media (naast specifieke events) om een nieuwe doelgroep te bereiken. Facebook en de website worden verder ontwikkeld.
Daarnaast blijft de gedrukte media belangrijk voor het bereik van de boodschap in de regio.

Brochure Open Monumentendag Hoorn
De Stichting brengt jaarlijkse brochure uit met daarin het programma en de beschrijving van de monumenten en events.  De brochure biedt de gemeente en de adverteerders de mogelijkheid om zich verder te profileren.

Realisatie van het programma
Voorbereiding
De stichting komt 10-12 keer bijeen om de voorbereiding van het uit te voeren programma te initiëren, te monitoren en bij te sturen. De bijeenkomsten worden genotuleerd en het programma wordt periodiek getoetst op financiële haalbaarheid en beheersbaarheid van de uitvoering.
Binnen het door het stichting gestelde beleid wordt de volledige programmering ontwikkeld en uitgevoerd door betrekkelijk autonome werkgroepen. Iedere werkgroep richt zich op een specifiek programma of activiteit.

Uitvoering
Het bestuur ziet op de dag van uitvoering toe op een juiste uitvoering.

Evaluatie
Binnen 3 maanden na open monumentendag vindt een evaluatie plaats van de voorbereiding en van de uitvoering. Bij deze evaluatie zijn betrokken de gemeente Hoorn, de werkgroepen, de leden van stichting en het bestuur. Deze evaluatie wordt genotuleerd.
De financiële evaluatie vindt plaats in januari. Het financieel jaarverslag omvat de begroting vs de realisatie en toelichting op de balans.

Einde